РАБОТА

Публикувани са протокол – извлечение и система за определяне на резултатите за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед No РД06 – 17 / 23.11.2023 г. на директора на Лесозащитна станция гр. София за дльжността „младши експерт“ – в Лесозащитна станция гр. София, които може да намерите в секция РАБОТА

Публикувано в Обявление, Работа | Коментарите са изключени за РАБОТА

ОБЯВЛЕНИЕ

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 06-17/23.11.2023 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността: „Младши експерт“, в Лесозащитна станция София – 1 /една/ щатна бройка.

Повече детайли можете да намерите в секция РАБОТА

Публикувано в Новини, Обявление, Работа | Коментарите са изключени за ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя“ No3, тел. 02/9885391, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед No РД 06-14/03.11.23 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността: „Младши експерт“, в Лесозащитна станция София – 1 /едно/ работно място

Повече детайли можете да намерите в секция РАБОТА

Публикувано в Новини, Обявление, Работа | Коментарите са изключени за ОБЯВЛЕНИЕ

ИАГ: Прилагат чуждестранен опит за механична борба с боровата процесионка в ЛЗС София

Капан

Нова за страната ни практика за борба с борова процесионка прилагат на територията на Лесозащитна станция – София. Използването на метода е по идея на експерта на ЛЗС София, отговорен за района на РДГ Ловеч, инж. Надя Иванова. Припомняме, че в началото на тази година вредителят беше забелязан за първи път в иглолистни гори в Северна България. 

Има още
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ИАГ: Прилагат чуждестранен опит за механична борба с боровата процесионка в ЛЗС София

ПРОТОКОЛ

Публикувано е извлечение от протоко от проведения конкурс за избор на главен експерт, може да намерите в раздел „Работа“ на сайта на ЛЗС-София

Публикувано в Новини, Обявление, Работа | Коментарите са изключени за ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕН ИНСТРУКТАЖ – ОБУЧЕНИЕ ПО ЛЕСОЗАЩИТА

През август и септември Лесозащитна станция – София проведе задължителния инструктаж-обучение по чл. 19 от Наредба № 9/05.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, на лицата, които ще извършват обследвания от РДГ, държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, ДГС/ДЛС, УОГС, общините, сдруженията по чл. 183 от ЗГ и физическите лица, регистрирани за упражняване на лесовъдска практика.

На инструктажите присъстваха отговорниците по лесозащита към СЗДП ДП – гр. Враца, СЦДП ДП – гр. Габрово, ЮЗДП ДП – гр. Благоевград, зам. директорите и отговорниците по лесозащита на ТП ДГС/ДЛС, зам. директорите и експертите по лесозащита към РДГ Благоевград, РДГ Берковица, РДГ-Велико Търново, РДГ-Кюстендил, РДГ-Ловеч,  РДГ-София, представители на общинските горски структури, както и лесовъди на свободна практика.

Има още
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕН ИНСТРУКТАЖ – ОБУЧЕНИЕ ПО ЛЕСОЗАЩИТА

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

На основание чл. 10 чл. 34 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в изпълнение на заповед № РД06 – 30/01.09.2022 г. на директора на Лесозащитна станция – София за определяне на комисия за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в ЛЗС – София, открит със заповед № РД 06 – 29/22.08.2022 г. на директора на ЛЗС – София.

Свалете от ТУК ( PDF 370kb)

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПРОТОКОЛ

За допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед №РД06 29/22.08.2022 г. на директора на ЛЗС – София за длъжността „Главен експерт” в Лесозащитна станция – София.

Свалете от ТУК (PDF 534kb)

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 06-29/22.08.2022 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността:

„Главен експерт“, в Лесозащитна станция София – 3 /три/ работни места

Повече информация можете да намерите в раздел Работа на сайта

Публикувано в Обявление, Работа | Коментарите са изключени за ОБЯВЛЕНИЕ

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – самолет, снабдена с мултиспектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“ във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор на дата 28.06.2021 г. за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – самолет, снабдена с мултиспектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“. Договорът е във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Има още
Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – самолет, снабдена с мултиспектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“ във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.