ОБЯВЛЕНИЕ

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя“ No3, тел. 02/9885391, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед No РД 06-14/03.11.23 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността: „Младши експерт“, в Лесозащитна станция София – 1 /едно/ работно място

Повече детайли можете да намерите в секция РАБОТА

Публикувано в Новини, Обявление, Работа. Постоянна връзка.