Документи

ПРОТОКОЛ
На 19.12.2023 г.,в изньлнение ан заповед No РД06-19/07.12.23 г . на директора на Лесозащитна станция ( ЛЗС ) г р . София

PDF (568KB)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ СОФИЯ

PDF (875KB)


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Телефон: +359 876 161 123, 02/988 53 01
Електронна поща: lzssofia@abv.bg, lzssofia@iag.bg
Адрес: гр. София – 1331, ул. Шосе Банкя № 3

БЮДЖЕТ ЗА 2023 НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ

ЗАПОВЕД ЦЕНОРАЗПИС

РЕГИСТЪР ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛЗС ГР.СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ В ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ през 2021 година.


НОРМАТИВНА БАЗА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ

Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия, и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди (чл. 129 от Закона за горите (ЗГ), 2011). Държавната политика в областта на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди, включително използването на продукти за растителна защита (ПРЗ) се осъществява по ред, определен с наредба от Министъра на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) (чл. 132 и 133, ал.1 от ЗГ).

С НАРЕДБА №9 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ, издадена от министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 132 от ЗГ и обн. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019 г. се определят условията, редът и начинът за организиране и провеждане на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди. Задължения по Наредба №9/05.12.2019 г. имат собствениците, съответно лицата, на които горската територия е предоставена за управление. Те организират и осъществяват за тяхна сметка целогодишно наблюдение, сигнализиране и лесопатологично обследване за болести, вредители и други повреди в горските територии; изпълнение на предвидените с прогнози и предписания лесозащитни мероприятия; изготвят сведение за резултатите от предприетите мерки за борба; въвеждат данни в информационната система на ИАГ относно мероприятията, свързани със защитата на горските територии в района на съответното държавно предприятие; извършват профилактични мероприятия за предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на болести, вредители и други повреди. Те включват система от лесовъдски, агротехнически и биологични дейности и правила –  прилагане на подходяща агротехника; използване на здрав и стандартен посевен и посадъчен материал; проверка и установяване на здравословното състояние на посадъчните материали в горските разсадници от ЛЗС; провеждане на отгледни сечи, почистване на сечищата и недопускане на механични повреди по оставащите след сечта дървета и подраст; своевременно провеждане на санитарни и принудителни сечи съгласно чл. 34 и чл. 35 от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите; обелване на иглолистните материали, добити през периода от 1 април до 30 септември, ако престояват в гората повече от 30 дни след сечта и др. съгласно разпоредбите на чл. 43 от Наредба №9/05.12.2019 г.

Данни за открити вредители, болести и други повреди се въвеждат в информационната система на ИАГ в сигнални листове по образец, съгласно чл. 10, ал. 3, а резултатите от извършеното лесопатологично обследване се отразят чрез попълване на форма ЛПО по образец, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата. При провеждане на лесопатологично обследване и установено влошено здравословно състояние на горски насаждения, култури или посадъчен материал, ЛЗС издава предписание за прилагане на съответни лесозащитни мероприятия и продукти за растителна защита (ПРЗ). При необходимост, ЛЗС извършват допълнителни обследвания и лабораторни анализи на биологичен материал за определяне на вредителя, болестта или повредата.

За защита на горските територии от болести, вредители и други повреди могат да се прилагат различни методи за борба – химична, биологична, механична и интегрирана борба. ПРЗ за химична борба се прилагат при условия и по начин, определени със ЗЗР, наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона за пчеларството и наредбата по чл. 135, ал. 2 от ЗГ.  Химична борба се провежда при производство на посадъчни материали в горски разсадници, култури и насаждения, на складирана обла дървесина, фасонирана и преработена дървесина и др. чрез прилагане на ПРЗ с наземна техника, чрез въздушно пръскане, токсифициране, примамки и намазване.

В биологичната борба се използват съществуващите в природата антагонистични взаимоотношения между организмите, и е микробиологична и макробиологична. За микробиологична борба се използват микроорганизми (биологични агенти – бактерии, вируси, гъби и др.), формулирани във вид на ПРЗ, или чрез внасяне на ентомопатогени и гъби антагонисти. Макробиологичната борба включва използването на паразитоиди и ентомофаги (хищни насекоми, насекомоядни птици и др.).

Механичната борба е дейност, която включва изрязване, изстъргване, привличане, събиране и унищожаване на насекомни вредители (в различни фази от тяхното развитие), на повредени растителни части от гъби, бактерии и др., ограждане и използване на механични предпазни средства в култури и други обекти срещу повреди от дивеч, улавяне и унищожаване на гризачи и други методи.

Интегрирана борба представлява комбинация от мероприятия като: своевременно провеждане на отгледни, санитарни и принудителни сечи; разрохкване на почвата и торене; забрана на пашата; засяване или засаждане на нектароносни треви и храсти; окачване на изкуствени гнездилки и поставяне на поилки и хранилки; ограждане на мравуняци и разселване на мравки от род Formica; провеждане на механична борба; провеждане при необходимост на борба с биологични продукти за растителна защита; ограничено използване на химични продукти за растителна защита; внасяне на ентомопатогени и гъби антагонисти.

Съгласно чл. 135 от ЗГ защитата на горите се извършва със средства и ПРЗ, разрешени и регистрирани по Закона за защита на растенията (ЗЗР, 2014). В горски територии се използват ПРЗ след издадено разрешение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. За тези продукти БАБХ създава и поддържа публичен регистър, който съдържа дата на заявяване, заявител, активни вещества и търговско наименование (чл. 44 от ЗЗР). Изборът на ПРЗ и определянето на срокове за прилагането им се извършва от ЛЗС в съответствие с изброените нормативни документи и при строго съобразяване с биологичните и екологични особености на вредителите и болестите. Съгласно чл. 131, ал. 3 от ЗГ, чл. 2, ал. 5 от Наредба №9/05.12.2019 г. „Предписанията на органите по ал. 2 (ИАГ), 3 (ЛЗС) и 4 (РДГ) за защита на горите от болести, вредители и други повреди са задължителни за държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ), общините, учебно-опитните горски стопанства (УОГС) и другите собственици на горски територии“. Лесозащитните мероприятия се изпълняват в съответствие с одобрени технологични планове по образец Приложение №15 към чл. 59, ал. 1 от Наредба № 9/05.12.2019 г.

За всяко извършено лесозащитно мероприятие се отчита ефекта от проведената борба съгласно чл. 61-63 от Наредба №9/05.12.2019 г., а в 30-дневен срок след провеждане на борбата за всеки обект се съставят протокол по образец (приложение №18 към чл. 64, т. 1 от Наредба №9/05.12.2019 г.) и резултатите от проведеното мероприятие се отразяват в информационната система на ИАГ в сведение по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

 

Нормативни документи:

 1. Закон за горите (ЗГ), 2011
 2. Закон за защита на растенията (ЗЗР), 2014
 3. Закон за пчеларството, 2003
 4. Закон за защитените територии, 1998 г.
 5. Закон за биологичното разнообразие, 2002
 6. Наредба №9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
 7. Наредба №4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост
 8. Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
 9. Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
 10. Регистри на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ)
 11. Постановление № 41 от 22 Февруари 2013г. за подобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси


Заявление за обследване на горски територии

Заявление за обследване на горски разсадници

МЕТОДИКА ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ПРОБНИ ПЛОЩИ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В РАЙОНА НА ЛЗС-СОФИЯ

1. НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

2. НАРЕДБА ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ