Работа

19.12.2023 / ЛЗС – София

ПРОТОКОЛ
В изпълнение ан заповед No РД06-19/07.12.23 г . на директора на Лесозащитна станция ( ЛЗС ) гр . София за провеждане на конкурс за дльжноста „младши експерт“ в ЛЗС гр.София
Протокол: PDF (568KB)


08.12.2023 / ЛЗС – София

Протокол – извлечение и система за определяне на резултатите за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед No РД06 – 17 / 23.11.2023 г. на директора на Лесозащитна станция гр. София за дльжността „младши експерт“ – в Лесозащитна станция гр. София

Протокол-извлечение: PDF (291Kb)
Система за определяне на резултатите: PDF (268Kb)


23.11.2023 / ЛЗС – София

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 06-17/23.11.2023 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността: „Младши експерт“, в Лесозащитна станция София – 1 /една/ щатна бройка.

Повече детайли можете да намерите тук: PDF (63 Kb)

Приложение № 1 към чл. 5, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители Информация за длъжността : PDF (77 Kb)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители може да свалите ТУК

Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители може да свалите ТУК


23.11.2023 / ЛЗС – София – ЗАПОВЕД No РД 06-16

На основание чл. 9, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във врьзка с
минималните изисквания за заемане на дльжността Класификатора на дльжностите в администрацията „Младши експерт“, експертно ниво 7 от Класификатора на дльжностите в администрацията:

НАРЕЖДАМ:

1. Отменям моя заповед No РД 06-14/03.11.2023 г. азоткриване на конкурс аз дльжността „Младши експерт“ в Лесозащитна станция София – 1 /една/ щатна бройка.
2. Обявлението аз прекратяване на конкурса ад се публикува в регистра по чл. 61, ал. 1 от Закона аз администрацията, както и на електронната страница на Лесозащитна станция София.
Копие от заповедта ад се врьчи на Михаил Сматракалев – главен счетоводител в ЛЗС София – за сведение и изплнение.

Копие от документа можете да видите ТУК: (PDF 196 KB)


03.11.2023 / ЛЗС – София

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя“ No3, тел. 02/9885391, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед No РД 06-14/03.11.23 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността: „Младши експерт“, в Лесозащитна станция София – 1 /едно/ работно място

Повече детайли можете да намерите тук: PDF (718 Kb)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители може да свалите ТУК

Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители може да свалите ТУК
30.9.2022 / ЛЗС – София

Извлечение от протокола от проведения конкурс за избор на главен експерт:
Свлате от тук: (PDF 137 Kb)


22.8.2022 / ЛЗС – София

Download: Приложение-No-3-конкурс-гл.-експерт (89 kb)

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 06-29/22.08.2022 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността:

„Главен експерт“, в Лесозащитна станция София – 3 /три/ работни места

            1.Минимални и специфични  изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :

            1.1.Минимални изисквания:

           – образователно – квалификационна степен – бакалавър

–  професионален опит- 2 години.

– ранг – IV младши

            1.2.Специфични изисквания:

            -„висше лесовъдско образование“ по специалност от професионално направление „Горско стопанство“ с придобита професионална квалификация „инженер по горско стопанство“ или „магистър-инженер по горско стопанство“ или „магистър-инженер“ по специалностите „Горско стопанство“, „Лесовъдство“, „Лесоползване“, „Лесоустройство“, „Ловно стопанство“, „Селекция, семепроизводство и горски култури“, „Защита на горите“, „Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно стопанство“, „Лесоползване и икономика на горското стопанство“ в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и §1, т.5 от ДР на Закона за горите.

2.Начинът за провеждане на  конкурса:

            2.1.Решаване на тест, който включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността, устройството и функционирането на администрацията.

            2.2.Интервю

3.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

            3.1.Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

            3.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

            3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

            3.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в  деловодството на  ЛЗС София – ІV -ти етаж, гр. София, ул. ”Шосе Банкя” № 3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа. Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на ЛЗС София lzssofia@iag.bg и lzssofia@abv.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Краен срок за подаване на документи – 02.09.2022 г. При подаването им лицата се уведомяват от служителя в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, като им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Лице за контакт: Михаил Сматракалев–главен счетоводител, тел.: 02/9885301

5.Общодостъпно място за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в ЛЗС София, гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3 и интернет страницата на ЛЗС, раздел „Работа“ – www.lzssofia.com в сроковете, цитирани в ЗДСл и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6.Кратко описание на длъжността:

Длъжността „Главен експерт“ е свързана с провеждане на държавна политика в териториалния обхват на дейност на ЛЗС София в областта на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди, включително и използването на растителнозащитните препарати, като:

    оказва методическо ръководство, дава предписания и извършва контрол по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди;

    извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

7.Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността „Главен експерт” в Лесозащитна станция София е 1800 лева.

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.


24.09.2020

Извлечение от протокола за проведения конкурс за старши експерт в ЛЗС
Протокол


27.08.2020

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен
със заповед Заповед № РД 06-15 /27.08.2020 г. на директора на
Лесозащитна станция София.ОБЯВЛЕНИЕ

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД06-15 /27.08.2020 г. на директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността:

„Старши експерт по лесозащита“, в Лесозащитна станция София – 1 работно място

            1.Минимални и специфични  изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :

            1.1.Минимални изисквания:

             -образователно – квалификационна степен – бакалавър;

            – ранг – V младши;

            – професионален опит- 1 година.

            1.2.Специфични изисквания:

            -„висше лесовъдско образование“ по специалност от професионално направление „Горско стопанство“ с придобита професионална квалификация „инженер по горско стопанство“ или „магистър-инженер по горско стопанство“ или „магистър-инженер“ по специалностите „Горско стопанство“, „Лесовъдство“, „Лесоползване“, „Лесоустройство“, „Ловно стопанство“, „Селекция, семепроизводство и горски култури“, „Защита на горите“, „Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно стопанство“, „Лесоползване и икономика на горското стопанство“ в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и §1, т.5 от ДР на Закона за горите.

2.Начинът за провеждане на  конкурса:

            2.1.Решаване на тест, който включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността, устройството и функционирането на администрацията.

            2.2.Интервю

3.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

            3.1.Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

            3.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

            3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

            3.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в  деловодството на  ЛЗС София – ІV -ти етаж, гр. София, ул. ”Шосе Банкя” № 3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа. Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на ЛЗС София lzssofia@iag.bg и lzssofia@abv.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Краен срок за подаване на документи – 17.00 часа на 09.09.2020 г. При подаването им лицата се уведомяват от служителя в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, като им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Лице за контакт: Мария Манова–технически сътрудник, тел.: 02/9885301

5.Общодостъпно място за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в ЛЗС София, гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3 и интернет страницата на ЛЗС, раздел „Работа“ – www.lzssofia.com в сроковете, цитирани в ЗДСл и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6.Кратко описание на длъжността:

Длъжността „Старши експерт по лесозащита“ е свързана с провеждане на държавна политика в териториалния обхват на дейност в областта на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди, включително и използването на растителнозащитните препарати, като:

  1. оказва методическо ръководство, дава предписания и извършва контрол по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди;
  2. извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

7.Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността „Старши експерт по лесозащита” в Лесозащитна станция София е 610 лева.

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.