ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – самолет, снабдена с мултиспектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“ във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор на дата 28.06.2021 г. за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – самолет, снабдена с мултиспектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“. Договорът е във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Има още
Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – самолет, снабдена с мултиспектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“ във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“

във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Има още
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“

Обявление за работа – „Старши експерт по лесозащита“

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД06-15 /27.08.2020 г. на директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността:

„Старши експерт по лесозащита“, в Лесозащитна станция София – 1 работно място


Повече информация можете да намерите в секция Работа

Публикувано в Работа | Коментарите са изключени за Обявление за работа – „Старши експерт по лесозащита“

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма заразвитие на селските райони“ 2014-2020

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор на дата 24.06.2020г. за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, приоритетна ос ,,Инвестиции в развитие н горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Има още
Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма заразвитие на селските райони“ 2014-2020

Закупуване на лабораторно и друго оборудване, средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол на вредителите в горите по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ подготвя повторно проектно предложение „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр. София“, с който да кандидатства за финансиране по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-8.004, за определяне стойността на разхода за извършване на дейности, за които няма определени референтни разходи с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферти за: „Закупуване за нуждите на ЛЗС София – лабораторно и друго специализирано оборудване за стационарна и мобилна лаборатория“, съгласно Приложение №3 към Условията за кандидатстване и „Закупуване за нуждите на ЛЗС София – средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите“, съгласно Приложение №4 към Условията за кандидатстване, същата моля да бъде изготвена в два еднообразни екземпляра и да съдържа:

1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Оферта по образец съответстващо на тази в настоящото запитване;
3. Ценово предложение в едно с описание на ДДС;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен и електронен носител по Образец представен в Приложение №3 и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена в два екземпляра на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 16:00 часа на 15.11.2019 год. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

Вид на инвестицията:
1. Закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване за стационарна и мобилна лаборатория;
2. Закупуване на средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите.

Подробна информация за техническата характеристика, описание и параметрите на стоките обект на инвестицията са предоставени в: 1. Списък със техническа спецификация по Приложение №3 към Условията за допустимост и 2. Списък с техническа спецификация по Приложение №4 към Условията за допустимост.
Приложенията са неразделна част от настоящата документация.

Документи за сваляне:
Обява чл.44 ЗОП
ЛЗС София – Образец оферта единични цени
Техническа спецификация по Приложения №3 и №4 от Мярка 8.3

Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за Закупуване на лабораторно и друго оборудване, средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол на вредителите в горите по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Провеждане на авиоборба срещу Борова процесионка (Traumatocampa pityocampa Schiff) през есента на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

В изпълнение на изготвената прогноза за 2018 г. за очаквани нападения от  вредителите, болести и други повреди и необходими мероприятия за борба  и изискванията на чл.57, т.3 от Наредба №12 за Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, съвместно с представители на РДГ Благоевград, ЮЗДП гр. Благоевград и ТП ДГС Първомай на 29.08.2018 г. е извършено контролно лесопатологично обследване на терена за уточняване на площите за авиоборба срещу борова процесионка и е съставен протокол по образец Приложение № 19. Проверката потвърди необходимостта от провеждане на авиоборба.

Въздушно пръскане срещу борова процесионка е извършено на 05.09.2018 г. в района на ДГС Първомай на площ 1250 дка Третираните борови гори в района на ДГС Първомай са в землището на с. Гега. За предстоящата лесозащитна дейност бяха уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и държавни институции.

Въздушното пръскане е извършено с продукт за растителна защита с активно вещество тебуфенозид  в доза 40 мл/дка при работен разтвор 200 мл/дка (40 мл Мимик 240 ЛВ + 160 мл вода). Направена е предварителна подготовка и проверка на системата за разпръскване – промиване на резервоара и регулиране на дюзите за разпръскване на необходимото количество работен разтвор.

Третирането е извършено с вертолет Enstorm 480b със система за ултрамалообемно разпръскване на работния разтвор от фирма „Фортуна Еър ЕООД“ гр. В. Търново. За извършеното въздушно пръскане е съставен приемателен протокол за качеството на извършената работата.

Към момента на провеждане на авиоборбата, гъсениците на борова процесионка в Ⅰ-Ⅱ ларвна възраст.

Третирането е извършено при слънчево време, температура на въздуха 21°С, скорост на вятъра 2,3 м/сек, без валежи.

Преди третирането са определени и обозначени моделни дървета, на които след въздушното пръскане са поставени изолационни ръкави.

В изпълнение на чл. 58, ал. 3, т. 2 на 21.09.2018 г. е отчетен ефекта от проведената авиохимична борба. Смъртността на третираните гъсеници на боровата процесионка е 78%.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Провеждане на авиоборба срещу Борова процесионка (Traumatocampa pityocampa Schiff) през есента на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

Провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.) през пролетта на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

Галерията съдържа 11 снимки.

На основание изготвената прогноза за 2018 г. за очаквани нападения от  вредителите, болести и други повреди и необходими мероприятия за борба  и изискванията на чл.57, т.3 от Наредба №12 за Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, … Има още

Още галерии | Коментарите са изключени за Провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.) през пролетта на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

ЗАПОВЕД №74/28.08.2017 Г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Информационна система с база данни – Лесопатологичен мониторинг – system.iag.bg

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за