Информационна система с база данни – Лесопатологичен мониторинг – system.iag.bg

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Организиране на мониторингова мрежа и последващо отчитане на резултатите от нея

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Добри растителнозащитни практики при корояди

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Проведена авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.)

           На основание изготвената прогноза за 2017 г. и Приложение №19 към чл. 57, т. 3 от Наредба №12 от 16/12.2011 г. за Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, съвместно с представителите на РДГ Кюстендил, ЮЗДП гр. Благоевград и ТП ДГС Кюстендил, на 26.04.2017 г. е извършено авиотретиране срещу ръждивата борова листна оса в борови гори на ТП ДГС Кюстендил и в горски площи, собственост на Община Кюстендил. Общо третираната площ е 975 дка, от която 935 дка държавна и 40 дка общинска собственост. За предстоящите лесозащитни дейности бяха уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и държавни институции. Засегнатите държавни гори са около селата Драговищица, Горановци, Копиловци и Николичевци, община Кюстендил.

          Към момента на провеждането на авиоборбата, лъжегъсениците на ръждивата борова листна оса са в Ⅰ-Ⅱ ларвна възраст. Използван е хормонален препарат Мимик 240 ЛВ, при разходна норма 40 мл, в 200 мл работен разтвор/дка (40 мл Мимик 240 ЛВ + 160 мл вода). Третирането е извършено с вертолет, със система за разпръскване на ПРЗ. Приготвянето на работния разтвор и зареждането е извършено на работна площадка Ломнишки път, в землището на с. Драговищица. Направена е предварителна подготовка за пръскане – промиване на резервоара и регулиране на дюзите за разпръскване на необходимото количество работен разтвор.

Растителнозащитният продукт, Мимик 240 ЛВ, е избран съгласно Списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита за 2016 г. и не фигурира в Списъка на активните вещества, забранени за сертифицирани горски територии.

Третирането е извършено при слънчево време, температура на въздуха 9°С, скорост на вятъра 1 м/сек, без валежи.

Преди третирането са определени 5 моделни дървета, на които след пръскането са поставени изолационни ръкави (4 в държавни горски територии и 1 в общински гори).

В изпълнение на чл. 58, ал. 3, т. 2 от Наредба №12 от 16/12.2011 г., на 21-вия ден след провеждането на авиоборбата е отчетен ефекта от третирането и съставен протокол по чл. 62 (Приложение №20). Теренното обследване на ръкавите показа, че от общо 1200 бр. заложени лъжегъсеници в петте ръкава са останали живи 356 бр. ларви. Средната смъртност на ларвите в ръкавите е 70 %. Смъртта на лъжегъсениците е настъпила в по-късна ларвна възраст – те не са спрели да се хранят 24 часа след пръскането, като е описано в характеристиката на препарата Мимик 240 ЛВ.  Поради тази причина в някои обекти има обезлистване от порядъка на 10-20 %. По боровите дървета се наблюдават живи лъжегъсеници в 3-4 ларвна възраст (8-12 мм), някои – с видими признаци на заболяване, но и жизнени, които слизат в почвата и започват да какавидират. По тази причина вече не се очаква по-голямо обезлистване от констатираното в момента.  От какавидиралите екземпляри са взети проби за анализ в лабораторни условия.

Същите обекти ще бъдат наблюдавани и през август-септември, от където ще се вземат проби – какавиди, след анализа на коите ще имаме допълнителна информация за ефекта от проведената борба.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведена авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.)

Сроковете за взимане на решение за извеждане на предписаните от ЛЗС-София санитарни сечи, свързани с каламитетното проявление на короядите

Схема на стъпките по процедурата за  взимане на решение

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Върхов корояд (Ips acuminatus)

Шестзъб корояд (Ips sexdentatus)

Мониторинг

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Заместник-министър Иван Палигоров: Необходими са превантивни мерки за борба с корояда

„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите,  нанесени от короядите в районите, засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров при откриването на заседание на Националната комисия по лесозащита на 09.02.201 7 година. През миналата година остана неусвоена част от пострадалата дървесина от биотични и абиотични фактори. Затова е необходимо да бъде направен допълнителен мониторинг за определяне степента на нападение и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

В ролята си на консултативен орган към Изпълнителна агенция по горите, Комисията представи направените констатации по отношение здравословното състояние на горите и ефективността на проведените досега мероприятия през 2016 година.

Данните на лесозащитните станции сочат, че най-силно засегнатите площи от насекомни вредители и абиотични повреди са тези от корояди и други стъблени вредители на площ от 147 000 дка. Площите, засегнати от ветролом, снеголом и ледолом са 364 254 дка. Засегнати от нападение от борова процесионка са 199 759 дка.

Комисията обсъди предложените от лесозащитните станции мерки през 2017 г., като препоръчва да се извършат неотложни мероприятия срещу корояди, в това число санитарни сечи на площ от 78 730 дка. Налагат се да се отстранят и повредите и да се извлече дървесината и от територията на увредени 200 000 дка насаждения, предизвикани от ветролом, снеголом и ледолом. Предвижда се и авиоборба на територия на 25 280 дка срещу боровата процесионка. Като цяло здравословното състояние на горите е добро. Общата площ на засегнатите площи е 2% от общата горска територия на страната.

До края на месец април 2017 г. ще бъде направен допълнителен мониторинг за определяне степента на нападенията и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Заместник-министър Иван Палигоров: Необходими са превантивни мерки за борба с корояда

ПРОГНОЗА-2017 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Извършена дейност в Лесозащитна станция-София през 2016 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Земеделие Плюс, Брой 3-4 2016

Untitled

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Земеделие Плюс, Брой 3-4 2016