Провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.) през пролетта на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

На основание изготвената прогноза за 2018 г. за очаквани нападения от  вредителите, болести и други повреди и необходими мероприятия за борба  и изискванията на чл.57, т.3 от Наредба №12 за Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, съвместно с представителите на РДГ Кюстендил, ЮЗДП гр. Благоевград, ТП ДГС Радомир, ТП ДГС Дупница и ТП ДГС Рилски манастир на 11,12 и 16.04.2018 г. са извършени контролни лесопатологични обследвания на терена за уточняване на площите за авиоборба срещу ръждива борова листна оса и са съставени протоколи по образец Приложение № 19. Проверките потвърдиха необходимостта от провеждане на авиоборба.

Въздушно пръскане срещу ръждива борова листна оса в района на РДГ Кюстендил е извършено на 25-27.04.2018 г. Общо третираната площ е 8429 дка държавна собственост. За предстоящите лесозащитни дейности бяха уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и държавни институции. Засегнатите борови гори с обща площ 7042 дка в района на ТП ДГС Радомир са третирани на 25-26.04.2018 г. в землищата на с. Владимир, с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Друган, с. Стефаново, с. Червена могила, гр. Радомир, с. Студена и с. Боснек.

В района на ТП ДГС Дупница на 27.04.2018 г. са третирани 594 дка в землищата на гр. Дупница, с. Крайни дол, с. Бобошево и с. Доброво.

 

На територията на ТП ДГС Рилски манастир въздушното пръскане е извършено на 27.04.2018 г. на площ от 793 дка  в землищата на с. Помориново, с. Кочериново, с. Бараково, с. Мурсалево, с. Бураново и с. Боровец.

 

Въздушното пръскане е извършено с продукт за растителна защита с активно вещество дифлубензурон  в доза 10 мл/дка при работен разтвор 300 мл/дка (10 мл Димилин 480 СК + 50 мл Акарзин + 240 мл вода). Направена е предварителна подготовка и проверка на системата за разпръскване – промиване на резервоара и регулиране на дюзите за разпръскване на необходимото количество работен разтвор.Третирането е извършено с вертолет Enstorm 480b със система за ултрамалообемно разпръскване на работния разтвор от фирма „Фортуна Еър ЕООД“ гр. В. Търново. За извършеното въздушно пръскане е съставен приемателен протокол за качеството на извършената работата.

Към момента на провеждане на авиоборбата, лъжегъсениците на ръждивата борова листна оса са в Ⅰ-Ⅱ ларвна възраст в ТП ДГС Радомир и ТП ДГС Дупница, и Ⅱ-ⅠⅡ ларвна възраст в ДГС Рилски манастир.Третирането е извършено при слънчево време, температура на въздуха 11-18°С, скорост на вятъра 0,9 – 1,6 м/сек, без валежи.

Преди третирането са определени и обозначени моделни дървета, на които след въздушното пръскане са поставени изолационни ръкави.

В изпълнение на чл. 58, ал. 3, т. 2 на 16-18.05.2018 г. е отчетен ефекта от проведената авиохимична борба. Смъртността на третираните лъжегъсеници на ръждивата борова листна оса е от 70 до 95%.

 

Подготовка за провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса

 

 Провеждане на авиоборба (пръскане) срещу ръждива борова листна оса

Отчитане на ефекта от авиоборбата срещу ръждива борова листна оса 

 

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.