ОБЯВЛЕНИЕ

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 06-29/22.08.2022 г. на Директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността:

„Главен експерт“, в Лесозащитна станция София – 3 /три/ работни места

Повече информация можете да намерите в раздел Работа на сайта

Публикувано в Обявление, Работа. Постоянна връзка.