ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма заразвитие на селските райони“ 2014-2020

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор на дата 24.06.2020г. за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, приоритетна ос ,,Инвестиции в развитие н горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Стойността на проекта е 670 655.26 лв., от които 570 056.97 европейско и 100 598.29 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Общата цел на проекта е повишаване ефикасността на превантивните дейности за намаляване щетите в горските територии причинени от вредители и болести в горските територии попадащи в обхвата на дейност на Лесозащитна станция – София.
В рамките на проекта е планирано закупуване на специализирано лабораторно оборудване и специализирано оборудване за вземане на теренни проби и анализи, както и закупуване на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет, епифитотия и контрол числеността на популациите на вредителите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести”,
Договор No BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Лесозащитна станция – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРСР

2014-2020.

Дата: 26.06.2020г.

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.