ПРОВЕДЕН ИНСТРУКТАЖ – ОБУЧЕНИЕ ПО ЛЕСОЗАЩИТА

През август и септември Лесозащитна станция – София проведе задължителния инструктаж-обучение по чл. 19 от Наредба № 9/05.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, на лицата, които ще извършват обследвания от РДГ, държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, ДГС/ДЛС, УОГС, общините, сдруженията по чл. 183 от ЗГ и физическите лица, регистрирани за упражняване на лесовъдска практика.

На инструктажите присъстваха отговорниците по лесозащита към СЗДП ДП – гр. Враца, СЦДП ДП – гр. Габрово, ЮЗДП ДП – гр. Благоевград, зам. директорите и отговорниците по лесозащита на ТП ДГС/ДЛС, зам. директорите и експертите по лесозащита към РДГ Благоевград, РДГ Берковица, РДГ-Велико Търново, РДГ-Кюстендил, РДГ-Ловеч,  РДГ-София, представители на общинските горски структури, както и лесовъди на свободна практика.

Бяха посетени обекти повредени от биотични и абиотични фактори в района на ДГС Кюстендил, ДГС Благоевград, ДГС София и ДГС Троян. Презентации за здравословното състояние на горските екосистеми и спецификата на работа при извършване на лесопатологично обследване изнесоха д-р инж. Ася Миленкова,  инж. Владимир Владимиров и инж. Петко Илиев – главни експерти при Лесозащитна станция – София. Проведени бяха дискусии във връзка с нормативната база, разсадниковото производство, новосъздадените горски култури и работата със специализирания модул в system.iag.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.