ПРОГНОЗА-2017 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Извършена дейност в Лесозащитна станция-София през 2016 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Земеделие Плюс, Брой 3-4 2016

Untitled

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Земеделие Плюс, Брой 3-4 2016

Указания за стопанисване на култури с преобладаващо участие на бял бор

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

125 години Държавен горски разсадник град Свищов

        На 08.10.2015 година в разсадника на ТП ДГС „Свищов”, бе открит паметник на инж. Димитър Киров Първулов и в чест на 125 годишнината от създаваенето на държавен горски разсадник град Свищов. През 1968 година, проф. Васил Стоянов в своята история на горското стопанство на България отбелязва, че в град Свищов, както първи освободен град от турското робство през 1881 година е проведена и първата акция за залесяване и че тук през 1890  година е създаден държавен горски разсадник. Този паметен знак на уважение и признателност към първостройтелите на горското стопанство на България бе построен и открит по инициатива на доц. д-р Янчо Найденов със съдействието на гл.ас. Евгени Цавков от ЛТУ, с моралната и материална подкрепа на инж. Иван Недков – директор на Северното централно държавно предприятие – Габрово и инж. Антоанет Антонов-директор на ТП ДГС Свищов. Автор на паметника –Пламен Рафаилов

На тържеството присъстваха проф.дссн Иван Палигоров- зам.ректор на ЛТУ и председател на СЛБ, проф.д-р Милко Милев- декан на факултета по горско стопанство към ЛТУ, инж. Иван Недков- директор на СЦДП – Габрово, инж. Севда Димитрова – директор на РДГ-Русе, инж. Николай Николов- директор на РДГ-В. Търново; г-н Александров – врд кмет на град Свищов, представители на община Вардим и община Свищов, както и директорите на ДГС и ДЛС от района на РДГ-В.Търново, инж. Цонка Христова – директор на ПП „Русенски лом“; инж. Стела Божинова-директор на ПП „Персина”, както и зам.директор и отговорници по лесоозащита от ТП ДГС и ДЛК към СЗДП-Враца и СЦДП– Габрово, участници в семинара-инструктаж, организиран от ЛЗС-София и проведен в град Свищов на 07 – 08.10. 2015 г., председателят н ловното сдружение „Сокол”-град Свищов, Тодор Стойчев, специалисти и експерти от ТП ДГС Свищов, представители на обществеността в Свищов и с. Вардим. Сред присъстващите бе и семейството на известния български съдия Димитър Гочев-внук на инж. Димитър Киров. Всички те, бяха събрани от идеята да почетат събитието и отдадат нужното уважение към първите.

Тържествено паметника бе открит от проф. Палигоров и инж. Иван Недков.При откриването кратки слова бяха направени от проф. Иван Палигоров, проф. Милко Милев, инж. Иван Недков, врд кмет на град Свищов г-н Александров, внукът на инж. Димитър Киров- Димитър Гочев, доц. Янчо Найденов, както и приветствие от името на РДГ В.Търново, РДГ Русе от техните директори. Цветя бяха поднесени от името на кмета на с. Вардим и общинската организация на ГЕРБ-град Свищов. От името на участниците в семинара инж. Марияна Терзиева – зам.директор на ПТ ДГС Борима, поднесе живи цветя и пожела да не се забравят първите, трасирали пътя на горското стопанство на България.

Всички изказали се подчертаха, че този паметник, следва да напомня на поколенията, че идеята за залесяване не е от вчера, а тя идва от миналото, преминава през настоящето и ще бъде актуална и в бъдещото. Бе отбелязано също така, че инж. Димитър Киров, не е бил само добър лесовъд и добър, сърдечен човек, но и с активна гражданска позиция по отношение въжделенията на българите от Западните покрайнини да се присъединят към майка България. Той активно е подпомагал нуждаещите се наши сънародници от родния си град Пирод и Царев брод (днес Димитровград) и участвал в техните борби за запазване на българското им самосъзнание.

Доц.д-р Янчо Найденов
Гл.ас.инж. Евгени Цавков

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 125 години Държавен горски разсадник град Свищов

ПРОВЕДЕНИ ИНСТРУКТАЖИ ПО ЛЕСОЗАЩИТА ЗА РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Лесозащитна станция-София провежда задължителни инструктажи на служителите с лесовъдско образование от РДГ, държавните и общинските горски стопанства, ловните стопанства, УОГС и сдруженията по чл. 183 ЗГ, които ще извършват обследванията .
В държавните гори лесопатологичното обследване се извършва от държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните стопанства и ЛЗС.

В горите, собственост на общини и други юридически и физически лица и на сдруженията по чл. 183 ЗГ, лесопатологичното обследване се организира и финансира от собствениците на горите и се извършва от тях или от държавните горски или ловни стопанства, на които това е възложено с договор. Резултатите от проведеното лесопатологично обследване се отразяват в приложение № 5 от собствениците на горите или от държавните горски и ловни стопанства, на които това е възложено с договор, и се представят в съответната регионална дирекция по горите (РДГ).
Лесопатологичното обследване се извършва в срок до 10 октомври.

Държавните горски и ловни стопанства обобщават резултатите от обследването на горите по видове собственост и изготвят сведение по образец (приложение № 5). В срок до 15 октомври държавните горски и ловни стопанства изпращат в РДГ сведението на хартиен и електронен носител.

Регионалните дирекции по горите обобщават сведенията по болести, вредители и други повреди по ДГС, ДЛС, УОГС и по вид собственост на горите, изготвят сведение по образец (приложение № 5) и в срок до 30 октомври го изпращат в ЛЗС-София на хартиен и електронен носител заедно с обобщен обзор.

Във връзка с чл.18 от Наредба №12 от 16.12.2011г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди за провеждане на задължителен инструктаж на служителите, които отговарят за горски територии в съответните структурни звена, и в изпълението и стриктното спазване на горе цитираните срокове, през месец септември се организираха  и проведоха семинари на тази тематика.

 

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕНИ ИНСТРУКТАЖИ ПО ЛЕСОЗАЩИТА ЗА РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Проведен инструктаж по лесозащита

Във връзка с изпълнение на чл.18 от Наредба №12 от 16.12.2011г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди за провеждане на задължителен инструктаж на служителите, които ще извършват обследванията през годината, и засилващите се процеси на съхнене в естествените и изкуствено създадени горски екосистеми, в края на месец април се организираха и проведоха семинари на тази тематика. На инструктажите присъстваха отговорниците по лесозащита към СЗДП гр. ВРАЦА, СЦДП гр. ГАБРОВО, ЮЗДП гр. БЛАГОЕВГРАД, зам. директорите и отговорниците по лесозащита на ТП ДГС/ДЛС, зам. директорите и експертите по лесозащита към РДГ Благоевград, РДГ Берковица, РДГ Велико Търново, РДГ Кюстендил, РДГ Ловеч, РДГ София.

Бяха посетени обекти, повредени от абиотични и биотични екстремни фактори. Доц. д-р Янчо Найденов представи доклад на тема „Здравословно състояние на горските екосистеми в района на ЛЗС – София и проблеми пред стопанисването им”. Презентации по райони за здравословното състояние на горските екосистеми изнесоха инж. Владимир Владимиров, инж. Антонина Георгиева, инж. Валентин Чолашки и инж. Костадин Мъгев – главни експерти при Лесозащитна станция – София. Подробно бяха дискутирани специфични задачи пред лесопатологичното обследване по РДГ. Обучението бе закрито с решаване на тест по дискутираните проблеми.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведен инструктаж по лесозащита

Гората – мост към бъдещето

Честване на Седмица на гората 2015 година

Мото: Гората – мост към бъдещето

По инициатива на директора на Лесозащитна станция – София доц. д-р Янчо Найденов и директора на Регионална дирекция по горите – София инж. Росен Попсавов Седмица на гората 2015 година започна с традиционна кръгла маса, която се проведе в сградата на ИММ в зала „Николай Гайдаров”. Темата на кръглата маса беше „Здравословно състояние на горските екосистеми в района на ЛЗС – София и проблеми пред стопанисването им”.

Срещата започна с приветствия от организаторите – доц. д-р Янчо Найденов и инж. Росен Попсавов. Те говориха за предизвикателствата пред горите през XXI век, за необходимостта от правилно провеждане на лесозащитните мероприятия и предотвратяване на разпространението на насекомните и гъбните вредители.
Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Българския ловно-рибарски съюз приветстваха присъстващите по случай празника на лесовъдската колегия. В дискусиите взеха активно участие представители на Югозападно държавно предприятие – Благоевград, Северозападно държавно предприятие – Враца, ТП ДГС – София, ТП ДГС – Пирдоп, ДПП „Витоша“, БЛРС и др.

Експерти към ЛЗС – София представиха подробни доклади, чиято обща тема бе здравословното състояние на горите в Регионалните дирекции по горите на територията на ЛЗС-София – РДГ Берковица, РДГ Ловеч, РДГ Велико Търново, РДГ София, РДГ Кюстендил и РДГ Благоевград. Бяха представени актуални данни за състоянието на горите в тези райони, за най-често срещаните вредители там и начините за предотвратяване на каламитети.
Кръглата маса завърши с обобщаващи думи от доц. д-р Янчо Найденов и коктейл за всички присъстващи.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Гората – мост към бъдещето

Предварителен анализ на причините за появата на повреди от абиотични фактори в района на ДГС Белоградчик

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ И НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за