Заместник-министър Иван Палигоров: Необходими са превантивни мерки за борба с корояда

„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите,  нанесени от короядите в районите, засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров при откриването на заседание на Националната комисия по лесозащита на 09.02.201 7 година. През миналата година остана неусвоена част от пострадалата дървесина от биотични и абиотични фактори. Затова е необходимо да бъде направен допълнителен мониторинг за определяне степента на нападение и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

В ролята си на консултативен орган към Изпълнителна агенция по горите, Комисията представи направените констатации по отношение здравословното състояние на горите и ефективността на проведените досега мероприятия през 2016 година.

Данните на лесозащитните станции сочат, че най-силно засегнатите площи от насекомни вредители и абиотични повреди са тези от корояди и други стъблени вредители на площ от 147 000 дка. Площите, засегнати от ветролом, снеголом и ледолом са 364 254 дка. Засегнати от нападение от борова процесионка са 199 759 дка.

Комисията обсъди предложените от лесозащитните станции мерки през 2017 г., като препоръчва да се извършат неотложни мероприятия срещу корояди, в това число санитарни сечи на площ от 78 730 дка. Налагат се да се отстранят и повредите и да се извлече дървесината и от територията на увредени 200 000 дка насаждения, предизвикани от ветролом, снеголом и ледолом. Предвижда се и авиоборба на територия на 25 280 дка срещу боровата процесионка. Като цяло здравословното състояние на горите е добро. Общата площ на засегнатите площи е 2% от общата горска територия на страната.

До края на месец април 2017 г. ще бъде направен допълнителен мониторинг за определяне степента на нападенията и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Заместник-министър Иван Палигоров: Необходими са превантивни мерки за борба с корояда

ПРОГНОЗА-2017 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Извършена дейност в Лесозащитна станция-София през 2016 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Земеделие Плюс, Брой 3-4 2016

Untitled

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Земеделие Плюс, Брой 3-4 2016

Указания за стопанисване на култури с преобладаващо участие на бял бор

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

125 години Държавен горски разсадник град Свищов

        На 08.10.2015 година в разсадника на ТП ДГС „Свищов”, бе открит паметник на инж. Димитър Киров Първулов и в чест на 125 годишнината от създаваенето на държавен горски разсадник град Свищов. През 1968 година, проф. Васил Стоянов в своята история на горското стопанство на България отбелязва, че в град Свищов, както първи освободен град от турското робство през 1881 година е проведена и първата акция за залесяване и че тук през 1890  година е създаден държавен горски разсадник. Този паметен знак на уважение и признателност към първостройтелите на горското стопанство на България бе построен и открит по инициатива на доц. д-р Янчо Найденов със съдействието на гл.ас. Евгени Цавков от ЛТУ, с моралната и материална подкрепа на инж. Иван Недков – директор на Северното централно държавно предприятие – Габрово и инж. Антоанет Антонов-директор на ТП ДГС Свищов. Автор на паметника –Пламен Рафаилов

На тържеството присъстваха проф.дссн Иван Палигоров- зам.ректор на ЛТУ и председател на СЛБ, проф.д-р Милко Милев- декан на факултета по горско стопанство към ЛТУ, инж. Иван Недков- директор на СЦДП – Габрово, инж. Севда Димитрова – директор на РДГ-Русе, инж. Николай Николов- директор на РДГ-В. Търново; г-н Александров – врд кмет на град Свищов, представители на община Вардим и община Свищов, както и директорите на ДГС и ДЛС от района на РДГ-В.Търново, инж. Цонка Христова – директор на ПП „Русенски лом“; инж. Стела Божинова-директор на ПП „Персина”, както и зам.директор и отговорници по лесоозащита от ТП ДГС и ДЛК към СЗДП-Враца и СЦДП– Габрово, участници в семинара-инструктаж, организиран от ЛЗС-София и проведен в град Свищов на 07 – 08.10. 2015 г., председателят н ловното сдружение „Сокол”-град Свищов, Тодор Стойчев, специалисти и експерти от ТП ДГС Свищов, представители на обществеността в Свищов и с. Вардим. Сред присъстващите бе и семейството на известния български съдия Димитър Гочев-внук на инж. Димитър Киров. Всички те, бяха събрани от идеята да почетат събитието и отдадат нужното уважение към първите.

Тържествено паметника бе открит от проф. Палигоров и инж. Иван Недков.При откриването кратки слова бяха направени от проф. Иван Палигоров, проф. Милко Милев, инж. Иван Недков, врд кмет на град Свищов г-н Александров, внукът на инж. Димитър Киров- Димитър Гочев, доц. Янчо Найденов, както и приветствие от името на РДГ В.Търново, РДГ Русе от техните директори. Цветя бяха поднесени от името на кмета на с. Вардим и общинската организация на ГЕРБ-град Свищов. От името на участниците в семинара инж. Марияна Терзиева – зам.директор на ПТ ДГС Борима, поднесе живи цветя и пожела да не се забравят първите, трасирали пътя на горското стопанство на България.

Всички изказали се подчертаха, че този паметник, следва да напомня на поколенията, че идеята за залесяване не е от вчера, а тя идва от миналото, преминава през настоящето и ще бъде актуална и в бъдещото. Бе отбелязано също така, че инж. Димитър Киров, не е бил само добър лесовъд и добър, сърдечен човек, но и с активна гражданска позиция по отношение въжделенията на българите от Западните покрайнини да се присъединят към майка България. Той активно е подпомагал нуждаещите се наши сънародници от родния си град Пирод и Царев брод (днес Димитровград) и участвал в техните борби за запазване на българското им самосъзнание.

Доц.д-р Янчо Найденов
Гл.ас.инж. Евгени Цавков

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 125 години Държавен горски разсадник град Свищов

ПРОВЕДЕНИ ИНСТРУКТАЖИ ПО ЛЕСОЗАЩИТА ЗА РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Лесозащитна станция-София провежда задължителни инструктажи на служителите с лесовъдско образование от РДГ, държавните и общинските горски стопанства, ловните стопанства, УОГС и сдруженията по чл. 183 ЗГ, които ще извършват обследванията .
В държавните гори лесопатологичното обследване се извършва от държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните стопанства и ЛЗС.

В горите, собственост на общини и други юридически и физически лица и на сдруженията по чл. 183 ЗГ, лесопатологичното обследване се организира и финансира от собствениците на горите и се извършва от тях или от държавните горски или ловни стопанства, на които това е възложено с договор. Резултатите от проведеното лесопатологично обследване се отразяват в приложение № 5 от собствениците на горите или от държавните горски и ловни стопанства, на които това е възложено с договор, и се представят в съответната регионална дирекция по горите (РДГ).
Лесопатологичното обследване се извършва в срок до 10 октомври.

Държавните горски и ловни стопанства обобщават резултатите от обследването на горите по видове собственост и изготвят сведение по образец (приложение № 5). В срок до 15 октомври държавните горски и ловни стопанства изпращат в РДГ сведението на хартиен и електронен носител.

Регионалните дирекции по горите обобщават сведенията по болести, вредители и други повреди по ДГС, ДЛС, УОГС и по вид собственост на горите, изготвят сведение по образец (приложение № 5) и в срок до 30 октомври го изпращат в ЛЗС-София на хартиен и електронен носител заедно с обобщен обзор.

Във връзка с чл.18 от Наредба №12 от 16.12.2011г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди за провеждане на задължителен инструктаж на служителите, които отговарят за горски територии в съответните структурни звена, и в изпълението и стриктното спазване на горе цитираните срокове, през месец септември се организираха  и проведоха семинари на тази тематика.

 

 

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕНИ ИНСТРУКТАЖИ ПО ЛЕСОЗАЩИТА ЗА РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Проведен инструктаж по лесозащита

Във връзка с изпълнение на чл.18 от Наредба №12 от 16.12.2011г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди за провеждане на задължителен инструктаж на служителите, които ще извършват обследванията през годината, и засилващите се процеси на съхнене в естествените и изкуствено създадени горски екосистеми, в края на месец април се организираха и проведоха семинари на тази тематика. На инструктажите присъстваха отговорниците по лесозащита към СЗДП гр. ВРАЦА, СЦДП гр. ГАБРОВО, ЮЗДП гр. БЛАГОЕВГРАД, зам. директорите и отговорниците по лесозащита на ТП ДГС/ДЛС, зам. директорите и експертите по лесозащита към РДГ Благоевград, РДГ Берковица, РДГ Велико Търново, РДГ Кюстендил, РДГ Ловеч, РДГ София.

Бяха посетени обекти, повредени от абиотични и биотични екстремни фактори. Доц. д-р Янчо Найденов представи доклад на тема „Здравословно състояние на горските екосистеми в района на ЛЗС – София и проблеми пред стопанисването им”. Презентации по райони за здравословното състояние на горските екосистеми изнесоха инж. Владимир Владимиров, инж. Антонина Георгиева, инж. Валентин Чолашки и инж. Костадин Мъгев – главни експерти при Лесозащитна станция – София. Подробно бяха дискутирани специфични задачи пред лесопатологичното обследване по РДГ. Обучението бе закрито с решаване на тест по дискутираните проблеми.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проведен инструктаж по лесозащита

Гората – мост към бъдещето

Честване на Седмица на гората 2015 година

Мото: Гората – мост към бъдещето

По инициатива на директора на Лесозащитна станция – София доц. д-р Янчо Найденов и директора на Регионална дирекция по горите – София инж. Росен Попсавов Седмица на гората 2015 година започна с традиционна кръгла маса, която се проведе в сградата на ИММ в зала „Николай Гайдаров”. Темата на кръглата маса беше „Здравословно състояние на горските екосистеми в района на ЛЗС – София и проблеми пред стопанисването им”.

Срещата започна с приветствия от организаторите – доц. д-р Янчо Найденов и инж. Росен Попсавов. Те говориха за предизвикателствата пред горите през XXI век, за необходимостта от правилно провеждане на лесозащитните мероприятия и предотвратяване на разпространението на насекомните и гъбните вредители.
Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Българския ловно-рибарски съюз приветстваха присъстващите по случай празника на лесовъдската колегия. В дискусиите взеха активно участие представители на Югозападно държавно предприятие – Благоевград, Северозападно държавно предприятие – Враца, ТП ДГС – София, ТП ДГС – Пирдоп, ДПП „Витоша“, БЛРС и др.

Експерти към ЛЗС – София представиха подробни доклади, чиято обща тема бе здравословното състояние на горите в Регионалните дирекции по горите на територията на ЛЗС-София – РДГ Берковица, РДГ Ловеч, РДГ Велико Търново, РДГ София, РДГ Кюстендил и РДГ Благоевград. Бяха представени актуални данни за състоянието на горите в тези райони, за най-често срещаните вредители там и начините за предотвратяване на каламитети.
Кръглата маса завърши с обобщаващи думи от доц. д-р Янчо Найденов и коктейл за всички присъстващи.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Гората – мост към бъдещето

Предварителен анализ на причините за появата на повреди от абиотични фактори в района на ДГС Белоградчик

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за