Проведен инструктаж по лесозащита

Във връзка с изпълнение на чл.18 от Наредба №12 от 16.12.2011г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди за провеждане на задължителен инструктаж на служителите, които ще извършват обследванията през годината, и засилващите се процеси на съхнене в естествените и изкуствено създадени горски екосистеми, в края на месец април се организираха и проведоха семинари на тази тематика. На инструктажите присъстваха отговорниците по лесозащита към СЗДП гр. ВРАЦА, СЦДП гр. ГАБРОВО, ЮЗДП гр. БЛАГОЕВГРАД, зам. директорите и отговорниците по лесозащита на ТП ДГС/ДЛС, зам. директорите и експертите по лесозащита към РДГ Благоевград, РДГ Берковица, РДГ Велико Търново, РДГ Кюстендил, РДГ Ловеч, РДГ София.

Бяха посетени обекти, повредени от абиотични и биотични екстремни фактори. Доц. д-р Янчо Найденов представи доклад на тема „Здравословно състояние на горските екосистеми в района на ЛЗС – София и проблеми пред стопанисването им”. Презентации по райони за здравословното състояние на горските екосистеми изнесоха инж. Владимир Владимиров, инж. Антонина Георгиева, инж. Валентин Чолашки и инж. Костадин Мъгев – главни експерти при Лесозащитна станция – София. Подробно бяха дискутирани специфични задачи пред лесопатологичното обследване по РДГ. Обучението бе закрито с решаване на тест по дискутираните проблеми.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.