Провеждане на авиоборба срещу Борова процесионка (Traumatocampa pityocampa Schiff) през есента на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

В изпълнение на изготвената прогноза за 2018 г. за очаквани нападения от  вредителите, болести и други повреди и необходими мероприятия за борба  и изискванията на чл.57, т.3 от Наредба №12 за Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, съвместно с представители на РДГ Благоевград, ЮЗДП гр. Благоевград и ТП ДГС Първомай на 29.08.2018 г. е извършено контролно лесопатологично обследване на терена за уточняване на площите за авиоборба срещу борова процесионка и е съставен протокол по образец Приложение № 19. Проверката потвърди необходимостта от провеждане на авиоборба.

Въздушно пръскане срещу борова процесионка е извършено на 05.09.2018 г. в района на ДГС Първомай на площ 1250 дка Третираните борови гори в района на ДГС Първомай са в землището на с. Гега. За предстоящата лесозащитна дейност бяха уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и държавни институции.

Въздушното пръскане е извършено с продукт за растителна защита с активно вещество тебуфенозид  в доза 40 мл/дка при работен разтвор 200 мл/дка (40 мл Мимик 240 ЛВ + 160 мл вода). Направена е предварителна подготовка и проверка на системата за разпръскване – промиване на резервоара и регулиране на дюзите за разпръскване на необходимото количество работен разтвор.

Третирането е извършено с вертолет Enstorm 480b със система за ултрамалообемно разпръскване на работния разтвор от фирма „Фортуна Еър ЕООД“ гр. В. Търново. За извършеното въздушно пръскане е съставен приемателен протокол за качеството на извършената работата.

Към момента на провеждане на авиоборбата, гъсениците на борова процесионка в Ⅰ-Ⅱ ларвна възраст.

Третирането е извършено при слънчево време, температура на въздуха 21°С, скорост на вятъра 2,3 м/сек, без валежи.

Преди третирането са определени и обозначени моделни дървета, на които след въздушното пръскане са поставени изолационни ръкави.

В изпълнение на чл. 58, ал. 3, т. 2 на 21.09.2018 г. е отчетен ефекта от проведената авиохимична борба. Смъртността на третираните гъсеници на боровата процесионка е 78%.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.