Заместник-министър Иван Палигоров: Необходими са превантивни мерки за борба с корояда

„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите,  нанесени от короядите в районите, засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров при откриването на заседание на Националната комисия по лесозащита на 09.02.201 7 година. През миналата година остана неусвоена част от пострадалата дървесина от биотични и абиотични фактори. Затова е необходимо да бъде направен допълнителен мониторинг за определяне степента на нападение и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

В ролята си на консултативен орган към Изпълнителна агенция по горите, Комисията представи направените констатации по отношение здравословното състояние на горите и ефективността на проведените досега мероприятия през 2016 година.

Данните на лесозащитните станции сочат, че най-силно засегнатите площи от насекомни вредители и абиотични повреди са тези от корояди и други стъблени вредители на площ от 147 000 дка. Площите, засегнати от ветролом, снеголом и ледолом са 364 254 дка. Засегнати от нападение от борова процесионка са 199 759 дка.

Комисията обсъди предложените от лесозащитните станции мерки през 2017 г., като препоръчва да се извършат неотложни мероприятия срещу корояди, в това число санитарни сечи на площ от 78 730 дка. Налагат се да се отстранят и повредите и да се извлече дървесината и от територията на увредени 200 000 дка насаждения, предизвикани от ветролом, снеголом и ледолом. Предвижда се и авиоборба на територия на 25 280 дка срещу боровата процесионка. Като цяло здравословното състояние на горите е добро. Общата площ на засегнатите площи е 2% от общата горска територия на страната.

До края на месец април 2017 г. ще бъде направен допълнителен мониторинг за определяне степента на нападенията и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.