ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“

във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор на дата 16.04.2021 г. за изпълнение на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“. Договорът е във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на договора е 38 674,00 (тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири) лв. без  включен ДДС със срок на доставка 90 (деветдесет) календарни дни. Ще бъде доставена безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер.

Този документ е създаден в рамките на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести”, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Лесозащитна станция – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРСР 2014-2020. Дата: 19.04.2021г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.