Закупуване на лабораторно и друго оборудване, средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол на вредителите в горите по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ подготвя проектно предложение „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр. София“, с който да кандидатства за финансиране по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-8.004, за определяне стойността на разхода за извършване на дейности, за които няма определени референтни разходи с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферти за: „Закупуване за нуждите на ЛЗС София – лабораторно и друго специализирано оборудване за стационарна и мобилна лаборатория“, съгласно Приложение №3 към Условията за кандидатстване и „Закупуване за нуждите на ЛЗС София – средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите“, съгласно Приложение №4 към Условията за кандидатстване, същата моля да бъде изготвена в два еднообразни екземпляра и да съдържа:

1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Оферта по образец съответстващо на тази в настоящото запитване;
3. Ценово предложение в едно с описание на ДДС;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен и електронен носител по Образец представен в Приложение №3 и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена в два екземпляра на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17.00 часа на 09.10.2018 год. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

Вид на инвестицията:
1. Закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване за стационарна и мобилна лаборатория;
2. Закупуване на средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите.

Подробна информация за техническата характеристика, описание и параметрите на стоките обект на инвестицията са предоставени в: 1. Списък със техническа спецификация по Приложение №3 към Условията за допустимост и 2. Списък с техническа спецификация по Приложение №4 към Условията за допустимост.
Приложенията са неразделна част от настоящата документация.

Документи за сваляне:
Обява чл.44 ЗОП
ЛЗС София – Образец оферта единични цени
Техническа спецификация по Приложения №3 и №4 от Мярка 8.3