Проведен инструктаж по лесозащита

7

U

Постоянна връзка.