Проведен инструктаж по лесозащита

6

U

Постоянна връзка.