Проведен инструктаж по лесозащита

5

U

Постоянна връзка.