Проведен инструктаж по лесозащита

2

U

Постоянна връзка.