Проведен инструктаж по лесозащита

1

U

Постоянна връзка.