ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договори за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на специализирано лабораторно оборудване и специализирано оборудване за вземане на теренни проби и анализи за нуждите на ЛЗС – София“ по обособени позиции“

във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договори на дата 25.10.2021 г. за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на специализирано лабораторно оборудване и специализирано оборудване за вземане на теренни проби и анализи за нуждите на ЛЗС – София“ по обособени позиции:

 Обособена позиция № 1: Доставка на лабораторни апарати;

Обособена позиция № 2: Доставка на лабораторна офис техника и оборудване;

Обособена позиция № 3: Доставка на специализирано техническо оборудване;

Обособена позиция № 4: Доставка на лабораторни принадлежности;

Обособена позиция № 5: Доставка на общо оборудване;

Обособена позиция № 6: Доставка на лични предпазни средства“.

Договорите са във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на договорите е както следва:

Обособена позиция № 1: Доставка на лабораторни апарати с Изпълнител „Селера хемии“ ЕООД – 196 800 лв. без ДДС

Обособена позиция № 2: Доставка на лабораторна офис техника и оборудване с Изпълнител „Баумшафт“ ЕООД – 78 528.89 лв. без ДДС

Обособена позиция № 3: Доставка на специализирано техническо оборудване с Изпълнител „Баумшафт“ ЕООД – 7 595.83 лв. без ДДС

Обособена позиция № 4: Доставка на лабораторни принадлежности с Изпълнител „Селера хемии“ ЕООД – 14 668.00 лв. без ДДС

Обособена позиция № 5: Доставка на общо оборудване с Изпълнител „Селера хемии“ ЕООД – 10 300.00 лв. без ДДС

Обособена позиция № 6: Доставка на лични предпазни средства“ с Изпълнител „Баумшафт“ ЕООД – 3 196.00 лв. без ДДС

Срокът на доставката по всички договори е 90 (деветдесет) календарни дни.

Този документ е създаден в рамките на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести”, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Лесозащитна станция – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРСР 2014-2020.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.