ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ И НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Снеголом в Копривщица

Лесозащитна станция – София, съвместно с представители на РДГ София и на ОП „Копривщица“ извърши оценка на фитосанитарното състояние на горски култури и насаждения собственост на ОП „Копривщица” – град Копривщица, повредени от обилен снеговалеж в края на месец октомври – 25.10.2014 г. В резултат на извършените теренни обследвания се констатираха значителни повредени от снеговал и снеголом.  Дървета са с пречупени върхове, наклонени и изкъртени стъбла. За всички повреди има подадени сигнални листове в електронната информационна система на ИАГ system.iag.

1 2 3 4 5 6

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Снеголом в Копривщица

Съхнене на игл. култури в долния лесорастителен пояс

         Анализът на резултатите от есенното лесопатологично обследване и проверките извършени от специалисти от Лесозащитна станция – София, ни дадоха основание да очакваме  увеличаване на площите борови култури със симптоми на съхнене. Без съмнение, продължителната липса на валежи през лятото и есента на 2012 г. са причина за отслабване на нормалния физиологичен статус на иглолистните екосистеми, особено в долния лесорастителен пояс. Засилените процеси на съхнене, както е известно, се наблюдават най-вече при 35 – 40 годишните борови култури при пълнота над 0,7 ( Донов и колектив, 1995; Раев и колектив, 1994; Найденов, 1993; годишни отчети на ЛЗС-София 1993-2012 ). Същата закономерност се наблюдава и при издънковите дъбови насаждения. Имайки предвид всичко това, с наш Изх. №29/12.02.2013 година, дадохме указания и методика на ТП ДГС и ТП ДЛС от СЗДП -Враца, ЮЗДП-Благоевград  и СЦДП-Габрово за обследване и картиране на съхнещите иглолистни култури. Резултатите от тези обследвания са приложени в отделни таблици и графики към настоящето становище. Те са изготвени на база сигнални листове подадени в електронната информационна система на ИАГ System.iag.bg направление – лесопатологично обследване.

Периодическото съхненето на иглолистните култури, издънковите дъбови насаждения, акациевите култури  в долния лесорастетител пояс, както и появата на короядни петна, ветровали, ветроломи, снеговали, снеголоми, ледоломи показват, че тези феномени най-често се срещат при пълнота на насажденията и културите над 0,7, на възраст 35-45 години или във вече зрели, неотглеждани горски естествени или изкуствени екосистеми (повредите от екстремните ветрове в района на Копривщица, Габрово, Трявна – повече от повалените култури са с пълнота над 0,7). В тях най-често се формират и короядните петна.

От събраната информация се вижда, че най-силно е типичното съхнене провокирано от екстремни фактори  в иглолистните култури от района на РДГ Берковица. Значителен е обема на засегнатите площи от корояди в иглолистните култури от района на РДГ Кюстендил и тези в ПП „Витоша”. В района на Кюстендил по подадени сигнални листове короядите са на площ от 519,5 дка – ТП ДЛС „Осогово”, ТП ДГС Брезник, Дупница, Радомир, Земен.

Процеса на обследване на съхнещите иглолистни култури продължава и  е налице вече в района на Искърското дефиле, ТП ДЛС „Витиня”- с. Чурек и други.

В съхнещите култури и насаждения са описани няколко гъбни  заболявания и вредни насекоми. Почти всички, с малки изключения са паразите на отслабването и атакуват отслабнали, загубили имунитета си индивиди и екосистеми. При култури и насаждения с изведени отгледни и първите фази на главните сечи, повредите от екстремни фактори, болести и насекоми са минимални. През последните години се засилва убеждението, че фитосанитарните проблеми се провокират от недостатъчни лесовъдски грижи и  често пъти отстъпване на добрата лесовъдска практика под въздействие на НПО и други обществени фактори.

        Според нас, най-належащите мерки които трябва да се вземат са :

–  пълно картиране на засегнатите култури по интензивност на съхненето, по степен на възобновяване с местни дървесни видове, подготвяне на необходимата документация за извеждане на санитарните сечи. За да не възникнат огнища на масово развитие на заболявания и каламитет на насекоми, засегнатите дървостои да се изсичат незабавно и дървесината да се извади от сечищата;

– освободените площи да се предвидят при необходимост от подпомагане на възобновяването или пълно залесяване още през следващата вегетация;

–  след сечта сечищата да се почистят от отпадъци при строго спазване на противопожарните мерки;

–  да се промени начина на изготвянето на лесовъдските програми по отношение на иглолистните култури в долния лесорастителен пояс. Преди години, приключи разработка на ЛТУ и „Агролеспроект” свързана с проблемите на иглолистните култури в долния лесорпастителен пояс. Основния извод и препоръки на авторския колектив, при тези култури е турнусът да се определя по състояние т.е. излизането от канона те да се третират, като високостъблени и да се стопанисват на възраст 80-100 години;

– редовно да се извършват фитосанитарните прочистки в рисковите иглолистни култури и издънкови гори в долния лесорастителен пояс;

–  в производствените програми на  ДП и ТП с предимство да се застъпят отгледните сечи в културите и насажденията;

– отделът по връзки с обществеността да осигури гласност на възникналия проблем и запознае обществеността с мерките, които се прилагат за неговото разрешаване;

– променящите се към влошаване растежни условия за горските екосистеми налагат да се помисли и за промяна на методиката за обявяване на масово проявление на заболяванията и каламитет при насекомните видове.

Графики на съхнещи насаждения

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съхнене на игл. култури в долния лесорастителен пояс