Колектив

Колективът на Лесозащитна станция – гр. София

инж. Николай Стоянов – Директор


 

инж. Валентин Георгиев Чолашки Роден е на 21.08.1955 г. в с.Галиче – Врачанско. Завършил ВЛТИ – гр. София през 1980 г., специалност „Горско стопанство”.От същата година до 1987 г. работи Държавно горско стопанство Оряхово, като лесничей, началник ГТУ, зам. директор. От 1987 до 1995 година работи извън системата на горите. През 1995 г. постъпва на работа в ЛЗС – София като специалист по лесозащита, по късно главен специалист, експерт, а понастоящем главен експерт. Бил е отговорник за РДГ Благоевград, а понастоящем за РДГ – София. Под негово ръководство и активно участие са изведени важни лесозащитни мероприятия – борба с боровата процесионка, ръждивата борова листна оса, педомерки и листозавивачки, гъботворка, корояди и др.

 

инж. Владимир Иванов Владимиров

Роден е на 26.06.1962 г. в гр. Враца. През 1986 г. завършва ВЛТИ – гр. София, специалност „Горско стопанство” и през 1986 г. постъпва на работа в ЛЗС София като лесничей със седалище в ГСК – гр. Берковица към отдел „Прогноза и ентомология”. Има завършена специализация по „Ентомология”и има няколко публикации по лесозащита. В момента работи в същата станция като главен експерт. Инженер Владимиров осъществява крупни лесозащитни мероприятия не само в района на РДГ Берковица, но активно помага на своите колеги при извеждането на абиоборбата при каламитетни проявления на гъботворката, педомерките и листозавивачките, боровата процесионка. Участвува и при изпитването на нови растителнозащитни продукти за горското стопанство.

 

инж. Рени Георгиева Бечева

Родена е на 21.03.1966 г. в гр. Дупница, Кюстендилска област.През 1989 г. е завършила ВЛТИ – гр. София, специалност „Горско стопанство”. Известно време работи в община Плевен. В системата на горите започва работа от 1995. г. като гл.специалист към Регионално управление на горите – гр. Ловеч, а в периода 1998-2000 г. – зам. председател на Поземлената комисия в гр. Плевен; През 2000 г. постъпва на работа в ЛЗС – София като гл. специалист по лесозащита, след това експерт, а понастоящем главен експерт. Под нейно ръководство и активно участие са изведени лесозащитни мероприятия с важно значение – третиране на нападнати от гъботворка, златозадка, педомерки и листазавивачки в дъбови насаждения, борба с вредителите по тополите по поречието на река Дунав и пр.

 

инж. агр. Вяра Божидарова Роснева Родена е на 09.08.1967 г. в гр. София. Завършила средно образование в ЕСПУ „Олимпи Панов” – гр. Русе през 1985 г. През същата година постъпила във Висшия селскостопански институт – гр. Пловдив във факултет „Защита на растенията и почвата”. Завършва висшето си образование през 1991 г. През 1992 г. постъпва на работа в ЛЗС – София като специалист по лесозащита. В момента работи в същата станция като главен експерт, отговаря за изготвянето на прогнозата за очакваните нападения от насекомни вредители, болести и други повреди. Участва в съставянето на „Наръчник по лесозащита за горския надзирател”.

 

инж. Антонина Василевна Георгиева

Родена е на 14.02.1960 г. в гр. Воронеж. Завършила средно образование в гр. Воронеж през 1977 г. От 1979 г. до 1984 г. следва във Воронежка лесотехническа академия, специалност лесоинженерно дело. В периода 1985 г. – 1987 г. работи в Опитна станция за бързорастящи горско дървесни видове в град Свищов като инженер специалист по горска ентомология. През 1996 г. постъпва на работа в ЛЗС – София като специалист по лесозащита. В момента работи в същата станция като главен експерт по лесозащита.

Участва в съставянето на „Наръчник по лесозащита за горския надзирател” и „Справочник по лесозащита”.

 

инж. Наджи Хаджисюлейман

 

 

 

 

инж. Кремена Георгиева

 

 

 

инж. Биляна Василева

 

 

 

 

инж. Ася Миленкова

 

 

 

 

 

Михаил Сматракалев

Людмила Белдева

Вашият коментар