ПРОВЕДЕНИ ИНСТРУКТАЖИ ПО ЛЕСОЗАЩИТА ЗА РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Лесозащитна станция-София провежда задължителни инструктажи на служителите с лесовъдско образование от РДГ, държавните и общинските горски стопанства, ловните стопанства, УОГС и сдруженията по чл. 183 ЗГ, които ще извършват обследванията .
В държавните гори лесопатологичното обследване се извършва от държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните стопанства и ЛЗС.

В горите, собственост на общини и други юридически и физически лица и на сдруженията по чл. 183 ЗГ, лесопатологичното обследване се организира и финансира от собствениците на горите и се извършва от тях или от държавните горски или ловни стопанства, на които това е възложено с договор. Резултатите от проведеното лесопатологично обследване се отразяват в приложение № 5 от собствениците на горите или от държавните горски и ловни стопанства, на които това е възложено с договор, и се представят в съответната регионална дирекция по горите (РДГ).
Лесопатологичното обследване се извършва в срок до 10 октомври.

Държавните горски и ловни стопанства обобщават резултатите от обследването на горите по видове собственост и изготвят сведение по образец (приложение № 5). В срок до 15 октомври държавните горски и ловни стопанства изпращат в РДГ сведението на хартиен и електронен носител.

Регионалните дирекции по горите обобщават сведенията по болести, вредители и други повреди по ДГС, ДЛС, УОГС и по вид собственост на горите, изготвят сведение по образец (приложение № 5) и в срок до 30 октомври го изпращат в ЛЗС-София на хартиен и електронен носител заедно с обобщен обзор.

Във връзка с чл.18 от Наредба №12 от 16.12.2011г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди за провеждане на задължителен инструктаж на служителите, които отговарят за горски територии в съответните структурни звена, и в изпълението и стриктното спазване на горе цитираните срокове, през месец септември се организираха  и проведоха семинари на тази тематика.

 

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.