Проведен инструктаж по лесозащита

8

U

Постоянна връзка.