Проведен инструктаж по лесозащита

4

U

Постоянна връзка.