Проведен инструктаж по лесозащита

3

U

Постоянна връзка.